Skip to content
Privacyverklaring voor sollicitanten
W. Heemskerk B.V. (hierna te noemen: “Heemskerk”) verwerkt van haar sollicitanten persoonsgegevens. Heemskerk kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”). Heemskerk vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het is vanuit de AVG onze verplichting om sollicitanten op de hoogte te stellen van de verwerking van hun persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, op welke wijze en voor welke periode.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

  1. Heemskerk B.V.
Telefonisch +31 (0)71 – 402 13 38
E-mail hr@wheemskerk.nl
Bezoek / Post

 

Vinkenweg 32

2231 NS Rijnsburg

Nederland

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Heemskerk kan onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken: jouw naam, adres en overige contactgegevens, geboortedatum, geslacht, eventueel foto, werkervaring, opleidingen en overige persoonsgegevens die jij actief aan ons verstrekt door het toezenden van jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae of vertelt tijdens een van de sollicitatiegesprekken. In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media. Wordt jij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en bezoek jij om die reden ons kantoor dan worden ook persoonsgegevens van jou verwerkt in het kader van de beveiliging van ons pand.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt?
Heemskerk verwerkt persoonsgegevens van jou om te bepalen of jij geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd of een functie die open kan komen. Daarnaast vergelijkt Heemskerk tijdens de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens van de sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten. In sommige gevallen zullen wij daarbij jouw profiel op sociale netwerken met een zakelijk doel screenen en/of contact opnemen met referenten die jij actief aan ons hebt verstrekt. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor jij hebt gesolliciteerd. Heemskerk kan jouw persoonsgegevens ook verwerken om contact met jou op te nemen voor een nadere kennismaking.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het feit dat wij personeel wensen te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de beschikbare functie. Verder heeft Heemskerk een gerechtvaardigd belang om ter bescherming van haar medewerkers, bezoekers, productieprocessen, terrein, gebouwen, materiaal en persoonlijke eigendommen met camera’s toezicht te houden.

Heemskerk kan jouw persoonsgegevens verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Tot slot verwerkt Heemskerk persoonsgegevens als jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat jij ons toestemming hebt gegeven jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Het afnemen van een PPA of assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. In het kader van het afnemen van een PPA of assessment kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Ook deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming. Geef jij hiervoor of voor een andere verwerking waarvoor aan jou toestemming wordt gevraagd geen toestemming, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure. Jij hebt het recht jouw gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Wordt jij aangenomen? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Wij kunnen onder meer in de navolgende gevallen jouw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

  1. het kan zijn dat jij tijdens de sollicitatieprocedure wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of een assessment. In dat geval zullen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met de organisatie die de test of het assessment afneemt;
  2. aan adviseurs in het geval wij ons moeten verdedigen tegen juridische aanspraken.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker is dat anders, in dat geval sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Heemskerk zal jouw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisatie.

Bewaartermijn gegevens
Heemskerk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. Heemskerk verwijdert de meeste persoonsgegevens van jou in principe na de afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij jij ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren bijvoorbeeld in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat laatste geval zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren tot maximaal één jaar vanaf het moment dat jij toestemming hebt gegeven. Een keer per kwartaal schoont HR de persoonsgegevens van sollicitanten op. In de situatie dat jij wordt aangenomen voor een functie bij Heemskerk, gelden de bewaartermijnen zoals opgenomen in de privacyverklaring voor werknemers, uitzendkrachten en inleenkrachten.

Camerabeelden die wij maken ter beveiliging van ons pand verwijderen wij automatisch na maximaal 4 weken.

Mochten bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de afhandeling van een incident of geschil, dan zullen deze persoonsgegevens worden bewaard tot het incident of geschil volledig is afgehandeld.

Beveiliging van persoonsgegevens
Heemskerk neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgt Heemskerk onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Mocht jij de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat jij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door jou genoemde organisatie over te dragen.

Wil jij een beroep doen op een van jouw rechten dan kun jij dat verzoek daartoe sturen aan hr@wheemskerk.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou, alvorens tot behandeling van jouw verzoek over te gaan, verzoeken om jezelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand op jouw verzoek. Heemskerk wijst jou erop dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan onder andere via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 september 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.

 

 

 

Back To Top